แนะนำ ศคช.

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research Centre, BRC.)

เป็นหน่วยงาน  รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีภาพ  จุลินทรีย์ พืชและสัตว์  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-industry) และทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

วิสัยทัศน์.

      เป็นศูนย์การรวบรวม อนุรักษ์ และวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรทางชีวภาพ ของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1) อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์ พืช สัตว์ให้มีความหลากหลายอย่างยั่งยืน

2) วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

3) บ่มเพาะและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์และสังคม

4) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศ

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมด้าน

สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

6) บริการวิจัย บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ทดสอบ และบริการฝึกอบรมด้านสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ