วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2559