รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต...
100.00 ฿
โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี (2540-2543) ให้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัส...
150.00 ฿
ในปีงบประมาณ 2547 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมที่มีวัตถุประ...
0.00 ฿
โครงการศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติของเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าวแล...
150.00 ฿
 โครงการแบบบ้านและอาคารที่สร้างด้วยบล็อกประสาน วว.  มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบ้านและอาค...
250.00 ฿
 โครงการการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาว เป็นการพัฒนาสร้างสายการผลิตเชิงอุต...
150.00 ฿
การพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
งานวิจัยฉบับนี้ได้ดำเนินการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร สถานภาพในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร SM...
250.00 ฿
ได้พัฒนาการผลิตอาหารขบเคี้ยว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยการ เสริมกรดไขมันไม่อ...
200.00 ฿
...
100.00 ฿
วว. ได้ทำการวิเคราะห์พืชที่ใช้บริโภคจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง, หน่อไม้, ผักเสี้ยน, บุก, กล...
150.00 ฿
ได้ดำเนินการจัดการทำแผนธุรกิจของโครงการ  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ให้บ...
150.00 ฿
รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์สาระสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับขยะชุมชนและเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะ  ...
150.00 ฿
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์เพื่อผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดีเซล หรือเอสเทอร์ของกรดไขมัน ผลิตจากการนำน้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ มาผ่านกระบวนการเอสเทอริฟิ...
150.00 ฿
นำสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวจำนวน 11 สกุล 165 สายพันธุ์ มาคัดเลือกเพื่อหาสายพันธุ์ที่สามารถผลิตสารอ...
150.00 ฿
รายงานนี้เสนอผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันหอมระเหยจากมะนาว เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สาม...
100.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004