รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
...
200.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต...
100.00 ฿
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB...
150.00 ฿
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและเล็ก ในรายงานฉบับนี้ ใช้...
150.00 ฿
เป้าหมายของงานวิจัยนี้  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจในการอบแห้งกล้วยน้ำว้า ด้...
150.00 ฿
รายงานฉบับนี้ เสนอผลการใช้โอโซนในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม  โดยได้ทำการทดลองกำจัดส...
150.00 ฿
 แผ่นกรองอะลูมินาสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ  สามารถเตรียมได้โดยวิธี polymeric spo...
150.00 ฿
 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงกระบวนการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที...
150.00 ฿
การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ
มันสำปะหลัง 7 สายพันธุ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย ระยอง 5, ระยอง 72, ระยอง 90, เกษตรศาสตร์ 50,...
150.00 ฿
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารมี...
100.00 ฿
...
150.00 ฿
การพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม [PFAD]
กรดไขมันปาล์มเป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อการบริโภค ...
150.00 ฿
สะเดาในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ Azadirachta siamensis Valeton หรือ A. indica A. Juss. var. siamensi...
100.00 ฿
 คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
150.00 ฿
งานวิจัยนี้ได้ำการออกแบบและผลิตเครื่องบรรจุวัสดุเพาะใส่ถุงแบบต่อเนื่อง  เพื่อทดแทนการใช้แรงง...
100.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004