รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การทดลองใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเพิ่มคุณภาพมะขาม, ขนุน, มะปราง, มะนาว และกล้วย พบว่า...
100.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  ได้ศึกษาระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด...
200.00 ฿
การวิจัยนี้ได้ำการศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายอย่างถาวรรวมทั้งสิ้น 4 วิธี&...
100.00 ฿
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์ต่อการเริ่มเดินระบบยูเอเอสบีในการบำบั...
200.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ทดลองผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวาน...
150.00 ฿
ทำการทดสอบการย่อยชีวมวลและสลายสารพิษไมโครซิสตินไนเซลล์ของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพิษ  Micro...
100.00 ฿
...
200.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต...
100.00 ฿
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB...
150.00 ฿
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและเล็ก ในรายงานฉบับนี้ ใช้...
150.00 ฿
เป้าหมายของงานวิจัยนี้  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจในการอบแห้งกล้วยน้ำว้า ด้...
150.00 ฿
รายงานฉบับนี้ เสนอผลการใช้โอโซนในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม  โดยได้ทำการทดลองกำจัดส...
150.00 ฿
 แผ่นกรองอะลูมินาสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ  สามารถเตรียมได้โดยวิธี polymeric spo...
150.00 ฿
 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงกระบวนการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที...
150.00 ฿
การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ
มันสำปะหลัง 7 สายพันธุ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย ระยอง 5, ระยอง 72, ระยอง 90, เกษตรศาสตร์ 50,...
150.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004