ความเชี่ยวชาญ

ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน…

บริการ

วิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคแบบทำลาย ของวัสดุโลหะและรอยเชื่อมทั้งเชิงคุณภาพ ได้แก่ สิ่งเจือปน ชนิดของเฟส การกระจายตัว และเชิงปริมาณ ได้แก่ ขนาดเกรน ความหนาผิวชุบแข็ง ปริมาณเฟสต่างๆ ภายในโลหะ ประเมินการเสื่อมสภาพเนื่องจากการคืบ (Creep) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบไม่ทำลาย (Replica technique) อุปกรณ์ที่ใช้งานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง วิเคราะห์พื้นผิวและผิวแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของรอยบกพร่องและสิ่งเจือปน…

ผลงานและผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลงานเด่น – การวิเคราะห์ความเสียหายของโรงงานปิโตรเคมี – การประเมินอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ – การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากลโดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง   มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แห่งแรกของประเทศไทย  

ประทีป วงศ์บัณฑิต

Dr. Pratip Vongbandit

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์

Dr.Pornsak Thasanaraphan

นักวิชาการ

ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์

Dr.Anchana Pattansupong

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ